பெருங்கதை முடிந்தது; சிறுகதைகள் தேம்புகிறது !- கலைஞர் மு.கருணாநிதியின் இறப்பு சான்றிதழின் உண்மை நகல்.

Leave a Reply