ஏழைகள் சொந்த வீட்டில் வாழ வேண்டும்!-ஆந்திர மாநிலத்தில் என்.டி.ஆர். வீடமைப்புத் திட்டம்.