உலக வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் வென்ற இளைஞர்கள், மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ராஜ்ய வர்தன் சிங்கை சந்தித்தனர்.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

உலக வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் வென்ற இளைஞர்கள், மத்திய இளைஞர் விவகார மற்றும் விளையாட்டுத்துறை மற்றும் தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பிற்கான அமைச்சர் ராஜ்ய வர்தன் சிங்கை இன்று புது தில்லியில் சந்தித்தனர்.

-எஸ்.சதிஸ் சர்மா.

 

Updated: October 12, 2017 2:07 pm — 2:07 pm

Amazing offer for you…

Recent Posts

ullatchithagaval © 2014