நூறு நாள் வேலை திட்டத்தின் மூலம் நிலம் சீர்திருத்தம் செய்தவர்களுக்கு சம்பளம் பரிந்துரை செய்ய ரூ.10,000 லஞ்சம் கேட்ட ஓவர்சீர்! -முதல் தகவல் அறிக்கையின் உண்மை நகல்.

Leave a Reply