கர்த்தர் எங்கள் மார்க்கத்தை சேர்ந்தவர்!-பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் சாயி ராம் பக்தர்.

Leave a Reply