விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய உரத்தை போலி பில் தயாரித்து வெளி ஆட்களுக்கு விற்பனை செய்த தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் செயலாளர்!-உள்ளது உள்ளப்படி முதல் தகவல் அறிக்கையின் உண்மை நகல்.

Leave a Reply