குரங்கணி வனப்பகுதியில் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணியில் இந்திய விமானப் படை!