கோவை மாநகரிலுள்ள B2. R.S. புரம் காவல் நிலையம் இந்தியாவிலேயே மிகச் சிறந்த காவல் நிலையமாக தேர்வு!